REGULAMIN SZKOLEŃ W KLAUDIA ZYGUŁA-ILCZYSZYN PMU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu szkoleń prowadzonych przez Klaudia Zyguła-Ilczyszyn PMU.
 3. Kontakt z organizatorem odbywa się za pomocą adresu e-mail lub nr telefonu.

– adres e-mail: klaudiazygulapmu@gmail.com

– nr telefonu: +48 501 204 569

 1. Organizator realizuje szkolenia według programu szczegółowo opisanego w katalogu szkoleń dostępnym pod adresem

https://aurapoznan.pl/szkolenia/

 1. Oferta szkoleniowa określa: koszt uczestnictwa, ilość uczestników, tematykę i program szkolenia.
 2. Cel szkolenia: uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie objętym programem poszczególnych szkoleń.
 3. Definicje
 • Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej.
 • Strona internetowa – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) dostępnych pod adresem https://aurapoznan.pl/.
 • Organizator – firma Klaudia Zyguła-Ilczyszyn PMU, z siedzibą 60-284 Poznań, ul. Sowińskiego 45/1, posiadającym NIP: 4970085039 i REGON: 366355923.
 • Uczestnik – każda osoba korzystająca z usług szkoleniowych KLAUDIA ZYGUŁA PMU

III. Zasady rejestracji na szkolenie

 1. Uczestnik może dokonywać zgłoszenia na szkolenie telefonicznie, bądź mailowo:

– telefonicznie: +48 501 204 569

– mailowo: klaudiazygulapmu@gmail.com

 1. Zasady organizacji zajęć
 2. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty (zadatku).
 3. Uruchomienie szkolenia uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty (zadatku).
 4. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu
 5. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Uczestnik otrzymuje pełen zwrot wniesionej opłaty za szkolenie. W tym przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.
 6. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o uruchomieniu lub nieuruchomieniu szkolenia najpóźniej na 14-10 dni przed jego rozpoczęciem.
 7. W przypadku złożenia rezygnacji później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami poniesionymi w celu przygotowania szkolenia tj. do niezwracania zadatku.
 8. W przypadku złożenia rezygnacji później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami.
 9. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego uczestnika wskazanego przez zamawiającego

IV. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora https://aurapoznan.pl/  i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Uczestnik ma prawo do:

– udziału w szkoleniu prowadzonym na właściwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym

– pełnej informacji o programie i harmonogramie szkolenia

– uzyskania potwierdzenia ukończenia szkolenia

– zgłaszania uwag i postulatów dotyczących szkolenia

– ochrony danych osobowych

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

– systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

– punktualnego przychodzenia na zajęcia

– przestrzegania poleceń prowadzących zajęcia

– terminowego wnoszenia opłat

– przestrzegania zasad współżycia w grupie w odniesieniu do innych uczestników

szkolenia

– przestrzegania przepisów BHP I PPOŻ

 1. Uczestnik może być skreślony z listy w przypadku:

– niedokonania opłaty za szkolenie we wskazanym terminie

– nieprzestrzegania przepisów regulaminu

– problemów dyscyplinarnych

– rezygnacji ze szkolenia

V. Płatności

 1. Organizator pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem szkolenia.
 2. Opłaty za szkolenie należy uiszczać na konto Pigmentuje Paweł Ilczyszyn o numerze 10 1050 1520 1000 0097 2086 8257.
 3. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.
 4. W przypadku złożenia rezygnacji później niż na 14 dni przed terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów poniesionych w celu przygotowania szkolenia tj. do niezwracania zadatku lub kwoty wyższej, jeżeli takowa została wydana na poczet kosztów.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, Uczestnik ma obowiązek uiścić pełną kwotę za szkolenie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 6. Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i posiłek.
 7. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 8. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników szkolenia jest Klaudia Zyguła PMU z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 45/1. Przekazywane przez uczestników dane są przetwarzane w celach związanych z organizacją szkolenia.
 2. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
 4. Poczta elektroniczna kierowana do Organizatora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystywana dla celów dowodowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2021 roku
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonani modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.
 5. Regulamin jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.